• අංක 166 කන්ග්පින් පාර, ගයික්සින් දිස්ත්‍රික්කය චෙංඩු, සිචුවාන් පළාත, පීආර් චීනය
  • info@deepfast.com
  • +86 28 8787 7380

සියලු මිතුරන්ට ප්‍රීතිමත් නව වසරක් ප්‍රාර්ථනා කිරීමටත්, ඔබේ සතුට හා යහපත් අනාගතය ගැන ඔහුගේ බලාපොරොත්තුව ප්‍රකාශ කිරීමටත් ඩීප් ෆාස්ට් කැමතියි.happy-new-years


තැපැල් කාලය: පෙබරවාරි -08-2021